Pravni kutak

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE

UZDANICA ZLATAR

Zlatar, Kralja Petra Krešimira 6

Tel i fax 049/466-120

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeća Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica Zlatar raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta


  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme
  • UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07.94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
  • Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
  • životopis

Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedenu na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić i jaslice Uzdanica, Kralja Petra Krešimira 6, 49250 Zlatar

Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave i prijave primljene elektronskim putem neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića https://vrticijaslice-uzdanica.hr/

Natječaj je objavljen dana 03.03.2020. na web stranici Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Natječaj traje do 11.03.2020.

KLASA:112-03/20-01/1
URBROJ: 2211-341-01/20-15

Zlatar, 02.03.2020.

Preuzmite dokumente za ovaj natječaj.

Natječaj
Jelovnik